Диагностика

Can you see the bigger picture ver 3

Диагностика на бизнес процесите и готовността

1. Защо са необходими такива услуги?

Услугите “Диагностика на процеса” и “Анализ на потенциала” са нужни за да се улесни внедряването на програмния продукт.

В практиката при нови клиенти обичайно се сблъскваме с разнообразни трудности и проблеми:

А) “слаби места” в процесите, например:

–   излишно дублиране на действия и записи – едно и също се записва няколко пъти от различни специалисти или от един, но на различни места

 • слабости в координацията и комуникацията между операторите – всеки води нещо в някакви файлове или тетрадки, което затруднява търсенето и предаването
 • непълни, некоректни, липсващи данни – оттук и сгрешени себестойност или печалба, например
 • неточни обработки, водещи до лоша аналитичност – погрешни справки и отчети
 • неудовлетворителни работни навици, недостатъчни квалификация или капацитет на операторите – невъзможност и нежелание да усвояват новости, тютюнопушене, ниска концентрация, неспазване на правила

Б) недостатъци на управленската компетентност, например:

 • подценяване на информационното осигуряване и в частност на софтуерния компонент – акцент върху “машините”, вкл.инвестиции в скъп мощен хардуер
 • погрешни очаквания за ролята на програмата – да реши организационни, кадрови и финансови проблеми
 • неразбиране съдържанието на текущата поддръжка – дори отказ от абонамент
 • трудно възприемане на софтуера като услуга, а не като продукт
 • страх от “изтичане на информация”, ако програмата не е на собствен сървър/локален компютър

Ако диагностиката се извършва интуитивно и “между другото”, паралелно с внедряването, то има сериозен риск от възникване на съпротиви, неразбиране, забавяне или отлагане, неочаквани пречки, решения “на парче”, ниска ефективност при използване на програмата.

Освен да открием слабостите и рисковете, услугите включват и препоръки/действия за преодоляването им от двете страни – фирмата-клиент и разработчика.

2.  Какви са ползите за клиентите?

Добавена стойност за клиента се получава от:

 • по-лесно адаптиране на програмата към конкретните потребности на фирмата
 • яснота за възможностите на софтуера и за ползването му като услуга
 • действия за подготовка на внедряването, вкл.за отстраняване на несъответствия
 • план за етапите по внедряване, участниците и резултатите
 • информиране и мотивиране на мениджмънта и операторите

3.  Как се извършват услугите?

Методиката включва:

 • структурирани въпросници/анкети
 • интервюта с участниците в процеса
 • преглед на документи и данни
 • съставяне на процесограми с участие на засегнатите
 • презентации и/или доклади с изводите

В офертата за конкретната фирма се съдържа и описание на ползвания инструментариум.

4.  Какъв е срокът за извършването на услугите?

За всяка от услугите “Диагностика на процеса”, “Анализ на потенциала” и “Допустимост за финансиране” са необходими от 2 до 5 дни на място във фирмата и още толкова – задочно за подготовка на материала.

5.  Колко струват услугите?

За всяка фирма се изготвя конкретна оферта след попълване на Заявка за 30-дневен тест. Има отстъпка при поръчка на повече от една услуга.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s