Automotive Director with MSSQL Server 2005 – Многоезикова поддръжка на каталозите

Всеки каталог от базата данни има таблица за многоезикова поддръжка. Тази таблица служи за съхраняване на думите в каталога на друг език при многоезиковата поддръжка.

Таблицата Activities съдържа католог с основни икономически дейности
Таблицата Activities Translations съдържа превод на тези икономически дейности

Таблицата Activities Headings e подкаталог на католога с основни икономически дейности
Таблицата Activities Headings Translations съдържа превод на подкаталога

Когато се отвори диалоговата форма за работа с каталога се отваря и съответната таблица за преводите, ако потребителят не работи на английски език. Зареждането на данните във формата винаги се извършва от функцията AssignValues. Функцията може да се извиква и да презарежда данните отново. Представянето на данните от каталога е в лявата колона, а представянето на превода от таблицата с превода е в дясната колона.

Командата Запълни се грижи да зареди всички полета от таблицата каталог във формата и да представи в дясната страна съответствието, превода на съпровождащия каталог. Тя извиква функция коята попълва превод в съответния съпровождащ каталог и визуализира оригинала е превода, съответно в лявата и в дясната колона на диалоговата форма.

В случай, че няма наличен превод на дадена дума или израз, в преводната таблица се копира оригинала.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s