Билетно складово стопанство

 
car01  Automotive Director тм 
  Софтуер за управление на автопаркове
         
Методика за тестване и внедряване
1. Зарежда се склада с виртуални билети.
2. Започва раздаване на билети на кондукторите и следене на продажбите и салдата. Тества се продажбите и наличностите без да се следят наличностите в касата.  При успешно засичане на салдата се преминава към касата.
3. Изчистват се виртуалните билети като се запазват само раздадените. Прави се инвентаризация на наличните билети в касата и се въвеждат.
4. Започва изчистване на виртуалните билети и презареждане с реалните от касата.
5. Подменя се документацията като се въвежда един документ.
 
Особености при разчитане на първичната документация за продадените билети.
Първия билет носи името на кочана от 100 билета.
1. Ако продажбата на пакета е от началото (от първия билет), то от последния номер се изважда 1 и се получава продаденото количество.
Пример:
Име на пакета 50101 сирия 003 година 2009. Пакета се записва в списъка от артикули като 50101-003-2009.
Билетите в пакета са:
50101-003-2009
50101-003-2009
50101-003-2009
……….
50200-003-2009
 
 
50101 – първи билет носител на името на пакета от 100 билета.
50102
50103
50104
50105 – последен билет от копюра, до който е стигнала продажбата и който предстои да бъде продаден.
 
Продадени билети 05-1=4
 
2. Ако серията се продава след началото и е завършена, продадените билети се получават като от 101 се изважда първия номер с който е започнала продажбата.
3. Ако серията се продава от средата и не е приключила, от последния номер се изважда първия.
 
Статут и предоставяне и отчитане продажбите на предоставените билети.
 
Билети маркирани с флаг Продадени са вече изписани от склада и не се водят на отчет при кондуктора.
 
Sales Orders
 
1. Продадени
Sold=1
 
Предоставените билети са тези при които флага за продадени не е вдигнат, полето Предоставени отчита наличност по-голяма от нула, а полето продадени е нула.
 
2. Предоставени
QuantityConsigned >0 AND QuantitySold=0 AND Sold=0

 

Например предоставени за продукт 4028

SELECT SUM (QuantityConsigned)    
            FROM dbo.[Sales Orders]
            WHERE ProductID=4028
            AND Sold=0
            AND QuantitySold=0

или

SELECT SUM (QuantityConsigned)    
            FROM dbo.[Sales Orders]
            WHERE ProductID=4028
            AND Sold=0
            AND QuantityConsigned>0
            AND NOT QuantitySold>0

Заключени билети в процес на продажба са тези при които флага за продажба не е вдигнат, а полетата консигнация и продадени не са нула. 
3. Заключени записи: Тези при които в реда има предоставени и за изписване без да са маркирани като изписани.
 
QuantityConsigned >0 AND QuantitySold>0 AND Sold=0
 
Проверка за заключени записи:
 

SELECT * FROM dbo.[Sales Orders]
WHERE QuantityConsigned >0
AND QuantitySold>0

Команди за предоставяне на билети

Consigning inventory
 
1. Извлича се текущото салдо
2. Генерира се списък с текущите наличности и се избират пакети с двукратно щракане в съответната позиция. Количествата се проверяват за налични и се предоставят като се копират от колоната за тукуща наличност в лявата колона – предоставени. Ако трябва да се продоставят по-малки количества се записва друго, по-малко число в колоната за текуща наличност и с двукратно кликане билетите се прехвърлят като предоставени.
3. Колоната предоставени се изчиства чрез двукратно кликане и билетите се връщат в дясната.
 
 
 
 
Списък с въведени кочани в склада
 

Дата

Пакети

Серия

Година

Ед. цена

Пакета и броя

           
           
           
           
           
  
Направени промени
Date

AutoDirDB

AutoDirDB-GTPV

Object

7 Feb [usp_ProductGetUnitsInStockToDateAndConsigned] [usp_ProductGetUnitsInStockToDateAndConsigned]

SP

       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s