Ефективен контрол на горивото в автопарка по ефективен начин


Automotive Director

Софтуер за управление на автопаркове

В период на постоянно покачваще се цени на горивата и влошен икономически климат организациите имат нужда от ефективен контрол на разходите за гориво без допълнително да натоварват бюджета и персонала си.

Когато една организация разчита на ефективно работещ автопарк, който не прави излишни разходи, тя трябва да вземе мерки за ефективно следене на разходите на горива. И тъй като разходът на гориво е най-големият разход при работата на автопарка, възниква опасност или от неговото подценяване или от свръх надценяване.

Неговото подценяване се проявява в пълна липса или неточна документация за разходите на гориво, непоследователна система за проверка и контрол. Така отчетността не оказва необходимото обратно дисциплиниращо влияние.

Надценяването от друга страна се изразява в закупуване на скъп хардуер и софтуер към него, който има за задача да следи превишенията на разхода гориво.

Предизвикателството: ефективен контрол на разхода на гориво без неоправдани разходи

Проследяването на разхода на гориво изисква да се следят отклоненията от очаквания разход според условията на експлаоатация. На практика се следят превишенията и отклоненията от ниво, което се смята за приемливо.

Основни изисквания за да следите разхода на горива:
• Определяне на нормирани разходи на горивото за различни условия
• Въвеждане на показанието на километража с всяко доливане на гориво
• Отчитане на началното/крайното месечно салдо и показанието на километража
• Междинни контролни доливания догоре с отчитане на километража

Първата стъпка, която организацията трябва да направи е да нормира разходът на гориво за всяка една кола или машина. Възможно е да се наложи да се добавят допълнителни фактори, свързани с разхода в зависимост от променливите условия. Ако тези условия се окажат най-различни и трудни за определяне, може да не го правите. За начало една основна разходна норма при всички случаи е достатъчна.

Втората стъпка е да се осигури коректност на първичната информация, свързана с отчитанетоFuel2 на километража, зареждането на горивото и на контролните зареждания до горе.

Контролните зареждания са различни от редовните, които отчитат количеството долято гориво и показанието на километража. При тях се отчита и фактическата наличност на гориво след доливането. Най-подходящият практика за измерване на фактическата наличност е доливане до пълен резервоар. Колкото повече контролни зареждания на гориво се правят, толково по-голяма е възможността да следите фактическия разход гориво, който почти винаги е различен от нормирания.

Контролни зареждания

Основен елемент от установяването на отклоненията в разхода на гориво са контролните зареждания. Те се използват за изчисляване разликите от нормата на горивото за всеки пътен лист.

Данните за началния и краен километраж се вписват и в случаите когато няма извършени зареждания.

Fuel11 При всяко зареждане се записва показанието на километража и зареденото гориво. Когато зареждането е до пълен резервоар, в колоната Гориво Налично се записва капацитета на резервоара. Когато една кола или машина работи многосменно и се практикува честа смяна на водачите, препоръчително е контролните замервания да се практикуват по-често. Това позволяват по-детайлно следене на разходите и отклоненията в нормата по водачи.

В зависимост от показанията на километража зарежданията се регистрират от софтуера като начални, междинни и крайни.

Контролното зареждане изисква да се отчита километража, количеството заредено гориво и наличното гориво след зареждането.

Няма ограничения за броя на контролните замервания, които може да извършвате.

Те могат да се извършват в началото на пътя, междинно и в края.

Допълнителни фактори за разход на гориво

Данните от пътните листове и зарежданията на гориво се въвеждат в диалогова форма за обработка на Пътни листове, където се събират и обработват. Диалоговата форма за обработка позволява и въвеждане на допълнителни фактори оказващи влияние на разхода на гориво.

Чрез допълнителни фактори оказващи влияние на разхода гориво се отчитат отклонения от нормата.

Примери за допълнителни фактори са шофиране при градски условия, планински терени и строителни обекти, както и включване на климатик, чести спирания и зареждания на търговски обекти, работа на заден ход и пр.

Настройки и изчисляване разхода гориво

Calculation-Settings1От формата за въвеждане на данни се изчислява разхода на гориво. Изберете Settings (Настройки), и изберете Гориво/Масло изчисляване.

В дадения пример ще бъде изчислен разхода на гориво за CA 0525 MB за периода 1/05/2009 – 31/05/2010.

Далоговата форма за настройките позволява процеса на изчисляване да бъде наблюдаван подробно и прекратен, за да се проверят и корегират въведените данни.

При изчисляване се следят хронологията на данните за километража по дни. Километража при зареждане трябва да бъде между началния и крайния за съответния ден. Нивата на горивото не трябва да надвишават капацитета на резервоара.

Предупреждения указват несъгласуваност на нормения разход, километража и долятото гориво.

Вижте също: Automotive Director ™ – въведение обработка пътни листове

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s