10 основни принципа на доставяне на софтуер чрез моделите на уточняване и гъвкавост


10 основни принципа на уточняващия модел за доставяне на софтуер

1. Архитектурата на първо място, след нея са процесите.
2. Създаване на взаимодействие за повтарящи се цикли с цел уточняване и приближаване до целта и минимизиране на риска от рано.
3. Проектиране на софтуера базирано на използване на готови компоненти.
4. Установяване на среда готова за смяна на мениджмънта.
5. Осигуряване повече свободата за потребителя чрез предоставяне на инструменти, които да поддържат двупосочно инженерство.
6. Документиране на дизайнерски решения в строги базирани на модели документи.
7. Измерване на процесите с цел качествен контрол и оценка на напредъка.
8. Използване на демонстрационен подход за оценка на междинните резултати.
9. Планиране на междинни издания за отделни потребители и групи с възможност за последващи нива на детайлност.
10. Създаване на възможност за лесно въвеждане и настройки, които са приложими и икономически мащабируеми.

Междинните постижения осигуряват съществени резултати. Предложените решенията са “виновни до доказване на противното.” Считат се неработещи докато не се докажат като жизнени. Проекта не върви по-нататък докато целите на теста и демонстрирането не са били постигнати. Това не изключва предоговаряне след като определени резултати позволяват ново използване и разбиране на компромисите свързани с изискванията, реализацията и плана.

10 основни принципа на гъвкавото доставяне на софтуерни услуги

1. Намаляване на неизвестностите чрез поставяне на архитектурата на първо място.
2. Създаване на адаптивен жизнен цикъл на взаимодействие който намалява неизвестните.
3. Редуциране на клиентски код чрез приезползване на компоненти.
4. Анализирайте цената на промените, промените в качеството на услугата с развитието.
5. Комуникирайте честно напредъка и проблемите с всички заинтересовани.
6. Партнирайте редовно със заинтересованите за да уточнявате приоритетите, обхвата, ресурсите и плановете.
7. Непрекъснато интегрирайте новите версии и тествайте използването с нарастване на потенциала и задълбоченост.
8. Създайте платформа за взаимодействие която стимулира екипността между потенциално отделни групи.
9. Подсилвайте подобрения чрез автоматизирано въвеждане на нови издания.
10. Установете управляем модел, който гарантира творческа свобода на участниците.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s