Контрол на заявено и доставено количество пропан-бутан

Automotive Director ™                                                                     Нефтохимтранспорт АД
Софтуер за управление на автопаркове                               Дистрибуция на горива

При доставка на пропан бутан се записва количеството за всяка доставка. В секцията товарителници се прави запис, който отразява заявеното количество за съответната бензиностанция и разтовареното по брояч. Ако например имаме три подадени заявки, се правят съответно три записа съответно заявено и доставено количество за бензиностанция. Сумата от всички заявки по бензиностанции трябва да съответства на общото долято количество в товороносителя.
Полетата които изискват указване по клетки остават нули тъй като се използва обща цистерна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s