Регулярни и нерегулярни транспортни услуги

Automotive Director ™                                                                     Нефтохимтранспорт АД
Софтуер за управление на автопаркове                               Дистрибуция на горива

Нерегулярни превози
Нерегулярните превози са обслужващи транспортни услуги, доставки до обекти от начална база различна от обичайната. За разлика от оптимизираните по маршрут редовни транспортни доставки, нерегулярни транспортни услуги са свързани с изминаване на по-големи разстояния и съответно разходи поради обслужването на по-далечни обекти.

Например една бензиностанция в гр. Пазарджик по подразбиране се обслужва от база Пловдив. В някои случаи доставката на горива за бензиностанцията може да се извърши от база Стара Загора, намираща се на по-голямо разстояние.

Разграничаване на регулярни и нерегулярни транспортни услуги
В каталога на транспортните услуги има отметка която позволява да се разграничат услугите като регулярни(обичайни) и нерегулярни(необичайни). В горния пример със снабдяването на бензиностанция в Пазарджик от Пловдив и от Стара Загора двете транспортни услуги могат да се разграничат по отметка. 
Ако се използва предишния пример транспортната услуга описваща обслужването от Пловдив до Пазарджик има отметка на редовна услуга по план, а тази описваща маршрута от Стара Загора до Пазарджик няма отметка.

 

1. Разграничаване чрез отметка
По-горе е показана отметка в полето План. Транспортната услуга Б118СВ Пазарджик Моста Марица – ПСБ Пловдив има отметка и представлява регулярна транспортна услуга.  Другата транспортна услуга Б118СВ 4 ПСБ СтЗ – Пазарджик Моста Марица е без отметка и се идентифицира като нерегулярна услуга.

2. Разграничаване чрез описанието
От примера се вижда и начина на описани на двете услуги свързани с доставки към обект Б118 в случай когато услугата е регурялна и не е такава.

Ето как се описва регурярна услуга:
Б118 – Име на обекта. В случая бензиностанция под кодово наименование Б118. 
СВ – двата символа след кода на обекта маркират превоз на светли горива. За транспортните услуги при които се превозва пробан бутан се използва ПБ.
Пазарджик Моста Марица – наименование на крайната точка на бензиностанцията по местоположение. При регурярните услуги се вписва непосредствено след обекта.
– тире за разграничаване на обекта и базата
ПСБ Пловдив – начална точка от която се обслужва обекта. В примера пласментно снабдителна база Пловдив

В описанието на нерегулярната услуга се сменят местата на крайния пункт и началната база. Нека имаме пример при който обслужването на доставката на светли горива за обект Б118 се извършва от база Стара Загора. В този случай описанието изглежда така:
Б118 – Име на обекта. В случая бензиностанция под кодово наименование Б118. 
СВ – двата символа след кода на обекта маркират превоз на светли горива.
4 ПСБ СтЗ – наименование на базата се изписва преди обслужвания обект.
– тире за разграничаване на обекта и базата
Пазарджик Моста Марица – наименование на крайната точка на бензиностанцията по местоположение. Изписва се след базата при нерегулярните транспортни услуги.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s