Общата цена при използване на софтуера като услуга: Какво се включва?

Въведение

Софтуера като услуга (Software-as-a-Service, SaaS) продължава да привлича в сравнение с традиционните модели на доставка свързани с лицензиране. Организациите агресивно търсят икономически по-ефективни, гъвкави и надеждни компютърни решения.

Софтуера като услуга (SaaS) предоставя услуги по същия начин както комунални услуги доставят вода и електричество, което позволява нови форми на потребление, като абонамент и заплащане на употреба. Тези моделина ползване позволяват на компаниите да потребяват и плащат за софтуерната услуга, само когато имат нужда от нея.

Въпреки че, все още се развива моделът Софтуер като услуга (SaaS) набира скорост заради способността да доставя споделени и мащабируема ресурси, за компютри, смартфони, свързани в мрежа устройства, и други устройства, при поискване, по интернет. Корените на Софтуер като услуга (SaaS) идват от по-ранен модел, известен като доставяне на Приложения като услуги (Application Service Provider, ASP). В този модел, доставчиците на услуги са домакин и поддържат приложения за клиенти на инфраструктура, която е собственост на доставчика и се управлява в центрове за данни.

Има няколко фактора, довели до края на модела Приложения като услуги (ASP). Те са успешно преодолени от моделът Софтуер като услуга (SaaS). Например, докато първия модел ASP разчита на висока цена за доставка чрез механизми, като частни мрежи, SaaS намалява разходите за доставка чрез използването на Интернет като платформа за доставка, SaaS дава възможност за плащане при ползване заменяйки скъпите лицензи за покупка на софтуер, предоставяйки еднократно закупен лиценз за софтуера на няколко организации като наематели.

Броят на организациите адаптиращи се към софтуера като услуга расте. Gartner Research дава оценка, че в световен мащаб пазарът на софтуера предлаган като услуга ще нарастне с 14% между 2009 и 2010 години.Малцина биха се противопоставили на тезата, че SaaS притежава много на обещанието за икономически ефективен и силен модел за доставка на приложения. Въпреки това, организации е необходимо да се очертаят общите разходи за притежание (TCO) и възвръщаемост на инвестициите (ROI) за всяко приложение, което се премества в модела SaaS.

SaaS модела на ценообразуване са различава от традиционните, базирани на компютри в собствени помещения В допълнение, софтуерни разходи и възвръщаемост, продуктивност и време за излизане на пазара са трудни за уточняване. Тези различия правят сравненията като ябълка до ябълка по трудни за пресмятане. Този документ ще ви помогне да разберете и да се изчисли реалните разходи на SaaS модела и да се определи какви са ползите при извличането на полза от този важен
ресурс за вашата компания, сега и в бъдеще.

 

Дефиниране на термини

В продължение на години, организациите са направили големи инвестиции, включително значителни първоначални плащания, за закупуване и работа с клиент / сървър базиран софтуер, в частни информационни центрове, офиси и други съоръжения. Първоначалната цена за закупуване е обикновено в бюджета като капиталови разходи. Допълнителни плащания за добавки включително и поддръжка, разширено пакети, подновяване и ъпгрейди са финансирани чрез оперативните
бюджети.

Тъй като бизнесът расте и се добавят служители, повече софтуерни лицензи трябва да бъдат закупувани за спазване на лицензните изисквания. Така почти всяка организация поддържа някакъв вид софтуер върху собствени компютри в офиса. Моделът за доставка чрез наемане на софтуер предлага по-атрактивно ползване и плащане според нуждите отговаря повече на нуждите на организацията. Но Днешните начини за ползване на софтуер като услуга са наемане на среда и едно копие на софтуера се изпълнява на сървъра и служи многократно, на много наематели. С тази архитектура на мулти-наемане се работи в персонализирана и настроена според нуждите на потребителя среда. Доставчикът се грижи за поддръжка, обучение, инфраструктура и поема рисковете за сигурността като получава повтарящи се
абонаменти такси.

 

Стойността на софтуера като услуга

Организации, които планират или вече са внедрили софтуер по модела на услугите го разглеждат като стратегическа алтернатива на приложенията работещи върху собствено оборудване. Те печелят от незабавно намаляване на разходите, свързани с бързо внедряване и плащане за това което се ползва. Те имат други предимства, също. Разходите за поддръжка намаляват както и тези за поддръжка на персонал по оборудването им. Поддържане на допълнителен хардуер заради моментите на натоварване става излишно заради лесното добавяне на нови работни места при нужда. Персонала по поддръжка може да бъде редуциран или прехвърлен към други дейности.

Самото естество на предлагане по модела на услуга под наем който е собственост и се поддържат от трета страна – означава, че организации се отървават от собствеността върху софтуер и всичко, което носи собствеността. Организации, които работят с нает софтуер плащат абонамент разходи, като избягват разходите, свързани с допълнително заплатените часове на ИТ Служителите, които трябва да поддържа софтуера инсталации, лицензи, и текущи ъпгрейди по график, Освобождавайки тези служители да работят по по-иновативни задачи. Разходи, свързани с хардуер също могат да бъдат намалени или дори премахнати. IT подобрения и по-скъпи поддръжки също са по-евтина алтернатива при модела с наетия софтуер, в сравнение с поддръжката на собствени компютри. Когато по-предпоставка прилагане трябва да бъдат напълно заменени, първоначалните разходи, свързани с това може да бъде обширна и чието прекъсване и сроковете за изпълнение може да бъде много облагане на ИТ отдела.

Организации също могат по-ефективно и ефикасно да планират растежа на нуждите от софтуер. Доставката на софтуера расте заедно с вас, като вашия бизнес расте. С модела SaaS, компаниите могат по-лесно да добавят нови потребители. Няма нови лицензи и клиентски софтуер не трябва да бъде инсталиран на повече работни станции. Малко инфраструктури са необходими за поддръжка на нови потребители. Малко сесии за обучение са необходими, когато все повече потребители се добавят и по-малко допълнителни членове на персонала са необходими за управление на допълнителните места за софтуер. Също толкова важно, ако нуждата от софтуер е намалена, SaaS предлага гъвкавост – без загуби, свързани с направени капиталови инвестиции, които вече не могат да бъдат използвани.

Намаляването или дори премахване на много от разходите, свързани със софтуер, може да вдъхне нов живот в ИТ бюджета за други нужди. В допълнение, прогнозирането на разходите според текущия абонамент може да направи бюджетирането по-лесно. SaaS доставчици имат по-голяма отговорност, защото работят по абонаментен. Има споразумения за нивото на обслужване (SLA), свързани с подкрепа и операции, които трябва да бъдат изпълнени и често са подкрепени с финансови гаранции.

Асоциацията за софтуер и ипформационна индустрия на САЩ е идентифицирала пет фактора свързани с формирането на общата цена за притежаване на софтуера като услуга

Капиталови разходи – модела базиран на предоставяне на софтуера като услуга не изисква капиталови разходи. Обслужването свързано с доставката на софтуер като услуга е свързано с повтарящи се разходи базирани на месечни или годишни такси докато трае използването на услугата. Няма софтуерни лицензи които се закупуват или хардуер.

Цена за разработка и внедряване – В типичните случаи модела на доставка като услуга може да бъде внедрен много бързо в производствена среда. Обаче този софтуер е създаден за много наематели и може да бъде настроен по различни начини за да пасне на конкретни бизнес процеси.

Растящи цени на инфраструктурата – Освен нуждата от мрежов ресурс (като Интернет пропускливост) и цената свързана с увеличаването на скоростта на Интернет, почти няма други разходи, които да водят до нарастване цената на инфраструктурата. Може да има някои минимални изисквания към клиентските десктопи когато се прави интегриране в цяла система с цел конфигуриране на услугата, лицензи за програмен интерфейс, базите данни или други приложения.

Растящи оперативни разходи, обучение и поддръжка – Доставчиците на софтуер са отговорни за крайната доставка на приложенията. Това включва оперативна поддръжка и сервиз. Много доставчици предлагат постоянно обучение.

Скрити разходи  – Никога лесни за изчисляване, скритите разходи включват неща като надеждност и наличност на услугата, оперативна съвместимост, разширяемост, сигурност, мащабируемост, капацитет и цена за нови възможности.

Абонаментната такса за доставчика съставлява най-големия компонент от уравнениено в общата цена за използване на софтуера. Също така всяко прилагане на модела на доставка на софтуер като услуга е възможно до включва цени за начално включване, тестване, настройки, пускане на крайния потребител в системата, администриране (в т.ч. администриране на крайния потребител), анализ на използването и цена за позициониране.

Заключение

В заключение все повече фирми се адаптират към модела на доставка на софтуер чрез услуга и изследванията в световен мащаб сочат, че тенденцията ще продължи. Ползите са много. Сервиза, управлението, и поддръжката стават задължение на доставчика на софтуера. Цените асоциирани с тези поддръжки се прехвърлят от хората доставящи хардуер и поддържащи ИТ инфраструктура във фирмите към външни доставчици с изнесена инфраструктура и отдаващи софтуер на множество организации под наем като услуга. Нуждата от вътрешен персонал за поддръжка намалява и планирането на потреблението може да става постепенно и ефективно спрямо нуждите. Включването и изключването на потребители или услугата става според нуждите от потребление. Отговорносттите на доставчика на софтуера (и в крайна сметка за изпълнението на услугата) се увеличават.

Тези ползи и други допълнения в обслужването правят модела на доставка привлекателен, което принуждава вътрешно фирмените отдели на компаниите да търсят баланса между външна услуга и собствено решение, а ръководството между растящи нужди и свити бюджети с ограничен персонал и русурси.

Каквото и да става предпазливите и разумни организации ще продължат да анализират възвръщането на инвестициите и цената за притежаване на софтуера. Добрата новина след тези анализи е, че след тях везните клонят към страната на софтуера като услуга.

Advertisement

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s