Разширяване значението на наследените бизнес приложения чрез трансформация

Въведение

Експерти в индустрията  и ИТ мениджърите признават, че водеща причина за високи разходи и ограничената отзивчивост към бизнес нуждите са въведените системи, разработени през годините предоставящи информационни услуги, които са кръвоносната система на бизнеса. Тези системи имат високи експлоатационни разходи, не се възползват от днешната по-евтина изчислителни среди и трудно да се поддържат, променят и разширяват. Не е изненада че много отраслови изследвания показват, че модернизирането на наследените приложения е в приоритетите на Изпълнителните директори. Възможностите за такава модернизация включват нов дизайн на ИТ архитектурата, ново разработване, възможности за изнасяне на обслужването или реконструкция, аутсорсинг и отнемане, закупуването на пакети и автоматизирани миграция на съществуващи приложения за съвременните технологии за програмиране, които поддържат широк спектър от варианти за внедряване.

Стойността на старите приложения

Бизнес приложения, разработени в продължение на много години са интегрирали такава голяма част от бизнес знания и отразяват толкова различни практики, че е справедливо да се каже, че бизнес данните и приложенията са цифрови изображения на бизнес процесите. Дори ако погледнем стари и непривлекателни приложения, стойността им в подкрепа на бизнес операциите не може да се отрече. Компаниите са инвестирали значителни средство в тяхното развитие, често в стотици милиони долари. Въпреки че тези приложения са голям актив, те могат да предоставят пречки по отношение на иновациите, гъвкавост на бизнеса и може би най-важното, цената на поддръжка и работа с тях да се окаже с времето неприемливо висока. Тези недостатъци може да достигнат неприемливи нива, че изпълнителни директори и мениджъри да започнат да виждат недостатъци при разрастване на бизнеса, Тогава ИТ директорите са изправени пред предизвикателството да търсят алтернативи.

Алтернативи за модернизация

Първите подходи за модернизация базирани на създаването на нов потребителски интерфейс върху съществуващите приложения показват недостатъци при адресирането на изискването за гъвкавост при бизнес изискванията и понижаването на цената за поддръжка и експлоатация на приложенията. IT мениджърите търсят по пълно решения чрез възможности като:

● Пълно пренаписване с използване на модерни средства
● Придобиване и настройка според нуждите чрез закупуване на готови решения
● Миграция на съществуващия код към модерна технология

Разходите, рисковете, времето за излизане на пазара и ползите от всяка на тези възможности трябва да бъдат оценени внимателно, преди ангажимент към проект за модернизация. Възможността за пълно пренаписване се разглежда често като вариант, защото тя дава най-висока степен на гъвкавост и отговаря на нуждите от гъвкавост на бизнеса. Пренаписването може да се реализира чрез използване на най-добрите практики, модулна архитектура, чист и лесно управляем код и мощни инструменти за разработка. Въпреки това, голямо начинание като пълно пренаписване на системата е вероятно да бъде подценено като предизвикателство и тези проекти често изостават от графика, надминават предвидените разходи и се доставят често с функционални недостатъци. Според прооценка на Standish Group CHAOS Обобщение 2009.32 на сто от проектите за пренаписване са успешни, 44% са оспорени (със закъснение, над бюджета, с по-малко от необходимите функции) и 24 процента се провалят.

Типичните предизвикателства на пълно пренаписване на кода включват:
● Високите разходи: С прости оценка на броя на постигането на функционалност с точково система за постигната функционалност и оценка на разходите може да се оцени, че такъв проект може да излезе
● Висока степен на риск: В проект от такъв мащаб възможността за подценяване, недоразумения и грешки е значителна и от там общия риск от провал висок.
● Бавна разработка и въвеждане: Пренаписване на приложението може да отнеме много години. Допълнително добавянето на нова функционалност забавя процеса на разработка и внедряване. Закупуване и настройване на готово решение често се счита за по-бързо и ниско рисково, но редица експерти предупреждават за скрити разходи и рискове.

Според Джудит Hurwitz.
"… Готовия софтуер всъщност не е готов.
Това е набор от инструменти, набор от шаблони и
процеси, които са свързани помежду си въз основа на
маркетинг и очакване. "

Сравнение между три възможности за модернизиране на бизнес приложение

  Пренаписване Готов пакет Миграция
Цена Висока Средна Средна/Ниска
Риск Висока Среден Среден
Време Дълго Средно Ниско
Гъвкавост Висока Ниска Висока
       

Готовия софтуер е за по-сложен проект
При него опасностите са сходни с пренаписването на кода плюс:
● Скрити разходи: В допълнение към разходите за лиценз, обучение на персонала и интеграция с други продукти, които са сравнително лесно да се прогнозират, компаниите могат да не успеят да отделят време и усилия, за анализ на функционалността на решението и да припознаят нужните им  бизнес изисквания, да подценят разходите за обучение на потребителите и нарушаването на бизнес процесите в дейността им.
● Ограничена гъвкавост в отговор на нуждите на бизнеса:
Нямате пълен контрол, собственост и ноу-хау за работата на сорс кода намалява способността да се отговори бързо на новите изисквания от страна на бизнеса или да се реагира на конкурентни заплахи, да не говорим за пълна зависимост от доставчика на софтуера за корегиране на критични грешки, които могат да повлияят на ежедневните операции.

Третият вариант е да се мигрират ценния код в модерни технологии за програмиране с автоматизирани инструменти за преобразуване.
Това може да създаде възможност за вашия бизнес да се възползва от нови изчислителни платформи и архитектури, при запазване надеждността и функционалността на съществуващата система. Това включва много от предимствата на пълното пренаписване, но с далеч по-малко недостатъци. Този подход дава на организациите пълен контрол на новата система и дава възможност за използване на нови архитектури и инструменти, всички по-кратко време и по-ниска цена и риск, отколкото другите две възможности.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s