Проверки съгласуваност на данните при складови артикули

Данните на складовите артикули трябва да бъдат в синхронизирано състояние. За да се осигури синхронизираност всички операции в склада са транзакции – или се извършват или не.

Поради факта, че базата данни не е от чист транзакционен вид е възможно при някои редки случай да се наруши синхронизацията на данните. Ако това се случи, ето какъв е пътя за синхронизирането им.

bulet15x15South 1. Проверете дали текущото салдо на артикула съвпада с крайното салдо от последната транзакция.

В примера по-долу крайното салдо към месец 10 година 2011 е количество 452.000 и стойност 1336.63.
Текущото салдо горе в ляво е количество 452.000 и стойност 1336.63.

InventoryCheck1

Ако между крайното салдо и текущото салдо на артикула има разлика изравнете салдата. Погледнете каква е текущата наличност по доставени и налични количества.

bulet15x15South 2. Проверка на текущата наличност по доставени налични количества в случай на несъответствие текущо и крайно салдо.

InventoryCheck2

Изравнете текущото и крайното салдо според текущата наличност в раздела доставки.

bulet15x15South 3. Проверка месечното салдо за последния период на транзакция на артикула.

InventoryCheck3

В конкретния пример началното салдо с което започва месец 10 2011 год е 454.000, общата стойност е 1342.54 и цената е 2.96. За периода има операция по изписване на 2.000 като остатъка е 452.000.

bulet15x15South 4. Проверка на началното месечното салдо с данните от първата транзакция на артикула за периода.

Началното салдо за последния месец на транзакцията се проверява дали съвпада с данните на първата транзакция за периода.

В конкретния пример се дали началното салдо за периода 454.000 литра, по цена 2.96 лв на обща стойност 1342.54 съвпада с данните на първата транзакция в секцията доставки.

InventoryCheck4

Ако няма съвпадение се корегират данните за първата транзакция. Датата се приравнява към текущия период, в случая 01/10/2011.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s