Промени при следене на горивото по пътни листове

С Automotive Director™ v1.472 от 24 Апр 2012 се правят промени свързани с отчитане салдата на горивото по пътни листове. Промените са следните:

1. Начално салдо гориво за период

Създава се възможност за въвеждане началното салдо гориво към даден период директно в пътния лист. Досегашната практика за въвеждане началното салдо в под менюто зареждане на горива се изоставя.

По-долу е показан случаи с начално салдо от 250 л. При направените промени стойността от 250 л се записва директно в записа за начално салдо към първия пътен лист от отчитания период.

Fuel saldo start

Колоната начално салдо гориво е достъпна за въвеждане на информация по-пътни листове, на всички записи за начално салдо се актуализират съгласно крайните салда от предходния пътен лист.

2. Контролни зареждания на гориво

Контролните зареждания са записи за доливания на гориво при които освен количеството долято гориво се указва километража и фактическата наличност на гориво в резервоара.
Не могат да бъдат указвани контролни зареждания за пътен лист при начален километраж (отместване 0). Контролните зареждания важат за всяко друго показание на километража в рамките на изминатото разстояние. Данните за количеството гориво в резервоара се вземат от крайния километър на предходния пътен лист.

3. Хронология на салдата на горивото

Промените осигуряват хронология на салдата на горивото в резервоара и се избягва възможността за въвеждане на  записи посочващи начални салда вместо междинни и крайни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s