Модул Транспорт и Спедиция


Въведение

Модулът “Транспорт и спедиция” е подходящ за фирми, които работят със собствен транспорт, а също и използват подизпълнители-превозвачи.

Предназначен е за регистрация на заявки от товародатели и на поръчки към подизпълнители.

Има връзка с основните каталози /номенклатури/. Изисква да бъдат извършени настройки, свързани с планираните разходи на километър. Използва информация за разход на гориво и финансови разходи по маршрута.

Дава възможност за генериране на наряди към водачите и на поръчки /договори/ към външни фирми.


1. Влизане

От Основното табло се избира Работа с клиенти -> Транспорт и спедиция

clip_image002

Заявките за Транспорт и Спедиция са в общо меню. Записите Спедиция са отбелязани с флаг по колоната Sped:

clip_image002


2. Въвеждане и редактиране на Заявка

В долната част на менюто има възможности за добавяне на Нов запис или Редакция на съществуваща заявка.

При избор на нов запис се отваря меню, в което се въвеждат основните данни на поръчка за изпълнение на транспортна услуга. Някои от тях се попълват с избор в падащо меню, а други – чрез маркиране /документи, статут/ или чрез текст /инструкции/.

clip_image002[9]

В текстовото поле Инструкции могат да се запишат някои специфични условия, договорени между страните или указания към водачите при изпълнение на поръчката.


3. Работа с номенклатурите

Добавяне на нов Рег. Номер кола, Товародател, Дестинация и Клиент става от основното меню. Въведете новия запис в съответната колона.

Ако сте избрали колона Товародател, напишете името на товародателя и ще ви бъде предложена възможност да го добавите. Потвърдете, за да го прибавите към каталога на Товародателите. Кликнете двукратно върху името, за да редактирате данните му.

Ако трябва да добавите ново ремарке, го добавете в колоната Рег. номер на кола. Редактирайте с двукратно щракане върху въведеното име. След това подменете данните с данни за кола, а самото ремарке въведете в полето за ремарке в режим на редактиране на Заявката.

Нови товари могат да се добавят от командата Товари, достъпна в долната част на менюто. Товарите се добавят към каталог, който е част от артикули и в складовото стопанство.

Преди да добавите нов елемент в някоя от номенклатурите, проверявайте за грешки и дали вече не съществува в номенклатурата.

Номенклатурата на Товародателите е достъпна в секцията Анализ на разходите, както е показано по-долу. В секцията Маршрути се намира каталог на селищата, а в секцията Плащания се намира каталога на клиентите.

clip_image002[11]


4. Анализ на разходите

Разходите се делят на свързани с превозното средство, разходи за гориво и разходи по време на пътя. Тези три вида разходи се отнасят за изминат километър. При работа със собствен транспорт е необходимо да имате готов анализ за разхода на колите, с които работите.

Анализът на разходите дава възможност да се прогнозира разхода на колата, разхода на гориво по маршрута и очакваните пътни разходи. Съпоставянето на трите вида разходи с разстоянието по маршрута и оферираното Навло дава възможност да се прогнозира финансовият резултат от изпълнението на заявката.

Анализът се извършва като изберете определена кола в секцията Анализ на разходите и натиснете последната четвърта икона вдясно. Ако финансовият резултат е благоприятен, маркирайте вляво избраната кола и тя ще се появи в горната част на заявката.


5. Определяне на маршрута

В секцията Маршрут се дава възможност за избор на точка от маршрута чрез падащо меню. Точката от маршрута може да бъде – Тръгване, Товарене, Отправна митница, Обмитяваща митница, Пристигане или други. Към съответната точка се вписват полета – дата и час, адресни данни, държава, град и код на населеното място. Така се съставя списък на точките по маршрута с подробности за тях. Ако искате да изтриете дадена позиция, използвайте иконата за триене /Х/ в горната лява част на секцията Маршрути.
За да добавите ново селище, използвайте втората икона, която дава достъп до селища по държави.

clip_image002[7]


6. Проследяване на плащания по заявката

В секцията Плащания се записва номер на фактура и се посочват Дати на издаване и Насрочена дата за плащане. Има възможност за маркиране на частично плащане и вписване на условия за плащане.

clip_image002[13]


7. Заявка за спедиция – отпечатване

За да разгледате генерирания документ и да го разпечатате, натиснете Печат от менюто най-долу на таблото. В него са включени данните, които вече сте въвели за съответната заявка.

clip_image002[15]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s